Informacje o firmie

Pragniemy poinformowa?, i? Przedsi?biorstwo Projektowania i Realizacji Inwestycji INSTALPROJEKT HOLDING Sp. z o.o. jest nast?pc? prawnym, w wyniku prywatyzacji, Biura Projektów Instalacji Przemys?owych INSTALPROJEKT powsta?ego w styczniu 1954r. W my?l aktu notarialnego Rep. A-4400/95 w dniu 3 listopada 1995 r. nast?pi?o przekazanie Spó?ce Instalprojekt Holding maj?tku BPIP Instalprojekt oraz wszystkich jego praw i zobowi?za?.

Biuro Projektów Instalacji Przemys?owych INSTALPROJEKT istnia?o od 1 stycznia 1954 r. jako przedsi?biorstwo pa?stwowe powo?ane do obs?ugi projektowej przedsi?biorstw budowlanych i instalacyjnych. W okresie swego istnienia Biuro wykona?o ponad 8500 powa?nych opracowa? projektowych wszystkich bran?, zarówno w kraju jak i za granic? (RFN, NRD, Austria). INSTALPROJEKT uzyska? w r. 1986 koncesj? na samodzielne prace eksportowe.

Przedmiotem obecnej dzia?alno?ci INSTALPROJEKTU s? prace projektowe, wykonawstwo robót oraz zast?pstwo inwestycyjne, w zakresie: instalacji klimatyzacji, wentylacji, instalacji cieplnych, wod-kan., instalacji ch?odniczych, instalacji gazów medycznych, w?z?ów cieplnych, instalacji tryskaczowych, architektury, technologii, konstrukcji budowlanych, instalacji elektrycznych, instalacji automatyki oraz instalacji teletechnicznych.

Przedstawiaj?c informacje o naszej firmie pragniemy podkre?li? nasze do?wiadczenie w projektowaniu i wykonywaniu instalacji klimatyzacji dla pomieszcze? czystych: laboratoriów, pomieszcze? cleanroom, sal operacyjnych. Wszystkim inwestorom pragniemy zwróci? uwag?, i? instalacja klimatyzacji pomieszcze? czystych, w tym sal operacyjnych jest kwintesencj? sztuki projektowej, gdzie wiedza techniczna przeplata si? z rygorystycznymi wymaganiami sanitarnymi. Uk?ady wentylacyjno-klimatyzacyjne odgrywaj? ogromn? rol? w pomieszczeniach czystych, gdy? s? jednymi z g?ównych, a cz?sto jedynymi sposobami zapewnienia wymaganych warunków czysto?ci powietrza. Nale?y wi?c pami?ta?, ?e w?a?ciwie zaprojektowana i wykonana instalacja pozwala na realizacj? za?o?onych celów produkcyjnych oraz zapobiega gromadzeniu si? oraz rozwojowi niebezpiecznych dla zdrowia bakterii i wirusów. Dlatego tez niezwykle wa?ne jest powierzenie wykonania dokumentacji projektowej jak i wykonawstwa robót firmom, które temat ten potraktuj? z najwy?sz? rzetelno?ci?.

Projekt i wykonanie: